Algemene leiding/docente: Annelies van den Broek


Beijerscheweg 58,
 
2821NH, Stolwijk

0182-521884

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda onder nr.29031230


Artikel 1 - Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 - Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.

Artikel 3 - Aanmelding en inschrijving
 1. Aanmelding en inschrijving voor een door ons verzorgde cursus geschiedt door het invullen en ondertekenen van het door ons verstrekte inschrijfformulier.
 2. Minderjarige personen kunnen uitsluitend als cursist worden ingeschreven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers).
 3. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden als onverbrekelijk onderdeel van de gesloten overeenkomst.
Artikel 4 - Cursusduur

Inschrijving geschiedt voor een workshop, een cursus, of een heel cursusjaar. De duur van het cursusjaar en de hoeveelheid lessen per cursusjaar worden door ons vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 5 - Opzeggen

Tussentijds opzeggen gedurende een lopende cursus is mogelijk met een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 6 - Betaling
 1. Betaling dient bij inschrijving à contant te geschieden of indien schriftelijk is overeen- gekomen op onze bank- of girorekening binnen 14 dagen na inschrijving.
 2. Indien het verschuldigde cursusgeld niet voor het begin van de cursus is voldaan, zijn wij gerechtigd de cursist uit te sluiten van het onderwijs, onverminderd diens verplichtingen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst.
 3. Indien schriftelijk is overeengekomen kan de cursist ook in termijnen betalen. Ook in dit geval dient het cursusgeld voorafgaande aan de lessen te worden betaald.
 4. Bij niet tijdige betaling is de cursist in verzuim zonder dat enige in gebrekestelling is vereist. In dat geval is onze vordering onmiddellijk opeisbaar en hebben wij het recht vanaf de vervaldag over het nog verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen; bovendien is de cursist een vergoeding voor administratiekosten van € 15,-- verschuldigd.
 5. Alle kosten op de invordering vallende, zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste gesteld kan worden op tenminste 5% van de hoofdsom, komen ten laste van de cursist.
Artikel 7 - Cursusmateriaal

Wij behouden ons alle eigendoms- en auteursrechten met betrekking tot de door ons verstrekte lesmaterialen en documentatie voor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is de cursist verboden de door ons verstrekte documentatie aan derden te verkopen, uit te lenen of anderszins te verstrekken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor:

 1. Enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit eigen gebreke of uit gebruik van door ons verstrekte materialen.
 2. Zoekgeraakte eigendommen van de cursist.
 3. Ongevallen die een cursist overkomen.
Artikel 9 - Docenten
 1. Praktijkdocenten zijn in het bezit van een diploma coupeuse/kleermaker van het Movon, of van een andere instelling met een gelijkwaardig diploma.
 2. Theoriedocenten zijn in het bezit van een docentendiploma van het Movon, of van een gelijkwaardig docentendiploma van een ander instituut.
 3. De docenten werken als zelfstandige ondernemers met een eigen administratie en bepalen zelf hun lessen- en leerlingentotaal.
 4. Docenten houden zich aan een uniforme presentatie.
 5. Docenten zijn verplicht deel te nemen aan het docentenoverleg. (met een minimum van eenmaal per jaar.)
Artikel 10 - Lesvoorwaarden
 1. De lesgroepen tellen maximaal 8 cursisten per docent.
 2. De cursisten hebben de beschikking over tenminste 1 goed functionerende naaimachine voor twee cursisten.
Artikel 11 - Cursuskosten
 1. Lesgelden worden jaarlijks geïndexeerd.
 2. Specificatie van cursusaanbod en lesgelden staan vermeld op de website: http://movon.info
Artikel 12 - Vakanties

Vakanties vallen samen met die van het voortgezet onderwijs.

Artikel 13 - Voorwaarden voor aansluiting van theorie-docenten met andere opleiding
 1. Een docent moet in het bezit zijn van een docentendiploma. (Diploma lerares)
 2. Een docent krijgt een docentenovereenkomst voor een periode van 3 jaar.
 3. In het eerste jaar van aansluiting moet een cursus naaitechnieken worden verzorgd.
 4. Er mag gelijktijdig worden gestart met een cursus opleiding tot costumière.
 5. Na de eerste cursus naaitechnieken wordt -door de examencommissie van het Movon- bepaald of bijscholing voor praktijklessen noodzakelijk is.
 6. Na het eerste jaar patroontekenen wordt - door de examencommissie van het Movon - bepaald of bijscholing in theorie noodzakelijk is.
 7. Voldoet de docent na twee of drie jaar aan de gestelde eisen, dan kan een definitieve overeenkomst worden afgesloten.
 8. Voldoet de docent aan het einde van de overeenkomst niet aan de gestelde normen dan wordt geen nieuwe overeenkomst afgesloten.